GO! TintelStroom

EEN TINTELENDE WERKING: ONZE BOUWSTENEN


Onze visie en werking stoelen enerzijds op jarenlange praktijkervaring en worden anderzijds gedragen door wetenschappelijke inzichten. De TintelStroom ging in 2016 van start en kan ondertussen terugvallen op diverse jaren van ervaring waarin technieken en methodieken telkens verfijnd en versterkt werden. De ervaring van het team van leercoaches is daarom van onschatbare waarde voor onze werking.


Complementair aan onze praktijkervaring zijn de wetenschappelijke inzichten die we meenemen in de verdere uitbouw van onze werking. Meer specifiek versterken 3 modellen onze opgebouwde know-how en expertise: het pedagogisch-didactische HILL-model, het ABC-model dat ons laat inzetten op de intrinsieke motivatie van onze leerlingen en alle onderzoeksevidentie rond het belang van creativiteit. Ontdek op de volgende pagina's hoe we met deze bouwstenen concreet aan de slag gaan op onze school.


ABC model (Deci & Ryan; Vansteenkiste)High Impact Learning model (Dochy, Berghmans, Koenen, & Segers, 2015)


Leren met impact


In de TintelStroom hebben we tot doel: leren met impact. Dat wil zeggen, zinvol leren waarbij onze leerlingen het geleerde ook op latere tijdstippen en in andere situaties kunnen toepassen. Met andere woorden, dat er sprake is van beklijving en transfer. Concreet betekent dit dat wij zeven bouwstenen meenemen in onze dagdagelijkse werking waarvan we uit onderzoek weten dat ze de impact van het leren verhogen.


Zelfsturing

Ondersteund door leercoaches en met een weekplanner in de hand leren de leerlingen hun leerroute en werk zelf te plannen. De leerlingen leren zichzelf in te schatten en bepalen zelf concreet hun aanpak: zelfstandig werk, groepswerk, instructie of begeleide oefening… het kan allemaal.


En dit voor diverse vakken en taken. Zo garanderen we onderwijs op maat van élke leerling. We voorzien hierbij in een stijgende leerlijn, waarbij in de eerste graad de leerlingen nog erg begeleid worden in het zelfsturend aan de slag gaan, met als doel om in de derde graad zo zelfstandig mogelijk met de leerroute en planning aan de slag te gaan.

Probleemgestuurd

Projectonderwijs stimuleert leerlingen om op een betekenisvolle manier kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven over een bepaald thema. De projecten hebben zowel een verkennend als probleemoplossingsgericht karakter en vertrekken steeds vanuit de leefwereld van de leerlingen.


Op deze manier verhogen we de transfer van het geleerde en ontwikkelen we al doende diverse competenties van de 21ste eeuw, zoals probleem- en oplossingsgericht denken, plannen en structureren, samenwerking, creativiteit … De samenwerking met externe partners, bedrijven en organisaties ontbreekt niet in dit verhaal.

Actie & kennisdeling

Hoe meer onze leerlingen leren door activiteit en door concreet te ervaren, en hoe meer ze deze leerervaringen delen met andere leerlingen, hoe sterker de impact ervan. We stimuleren onze leerlingen om te onderzoeken, te produceren, te discussiëren en te reflecteren en dit in authentieke situaties.

Samenwerking & coaching

Onze leerlingen werken veel samen, zowel in het kader van projecttijd, als bij het samen verwerken van leerstof tijdens de werktijden. Elkaar extra uitleg geven, elkaar inspireren of uitdagen, we zetten heel veel in op het leren van elkaar! Daarnaast is er ook de samenwerking met een leercoach die elke leerling van nabij ondersteunt tijdens zijn/haar leerroute.


Bij de start van de dag overloopt de leercoach de planning met de leerling en stuurt bij waar nodig. Ook tijdens de dag blijft de leercoach aanwezig voor instructie, in geval van vragen of nood aan extra ondersteuning. De een-op-een coaching gaat verder dan enkel de leerstof of leerroute-planning: minstens even belangrijk is het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen, dat ze  samen met hun persoonlijke leercoach in regelmatige gesprekken opvolgen.

Flexibiliteit

Naast de georganiseerde momenten voor instructie of het vaste aanbod door de leercoaches voorzien we ook de nodige tijd voor spontaan leren. Door onze leerlingen veel met elkaar te laten praten, discussiëren en samen te werken, ontstaan vaak nieuwe ideeën en interessante invalshoeken voor nieuwe projecten of activiteiten. De combinatie van formele onderwijstijd en informele leermomenten maken onze leeromgeving krachtig.

Hybride leren

Op de TintelStroom wordt een slimme mix tussen online en offline leren bewaakt. Technologie wordt ingezet op zo'n manier dat het het leren in groep en in interactie sterker maakt. We beogen met andere woorden meer dan af en toe een online activiteit of filmpje aan te bieden. Een geïntegreerde visie op technologie in het onderwijsleerproces staat centraal. Ook hier bouwen we dit geleidelijk aan op doorheen de leerjaren.

Groeigericht evalueren

In de TintelStroom werken we niet met een traditioneel puntenrapport, maar wel met een leerlingportfolio met groeiniveaus (1-2-3), steeds voorzien van uitgebreide kwalitatieve feedback. Er zijn ook geen klasgemiddelden of medianen te bespeuren bij ons. Leerlingen worden met zichzelf vergeleken.

Intrinsieke motivatie via het ABC

In de TintelStroom vinden we het niet alleen belangrijk dat er aan zinvol of impactvol leren gedaan wordt, maar ook dat dit vanuit een positieve en intrinsieke motivatie gebeurt. We zetten alles op alles om een context te creëren waarin leerlingen deze intrinsieke motivatie kunnen ervaren. Dit doen we door in te zetten op de volgende daartoe noodzakelijke basisbehoeften.

VERBINDING


We zetten sterk in op positieve relaties met anderen. Op onze school voelen leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd.


COMPETENTIE


Onze leerlingen voelen zich bekwaam en competent om met (schoolse) uitdagingen om te gaan, en succesvol nieuwe kennis te verwerven.


AUTONOMIE


Onze leerlingen ervaren autonomie en mogen zelf keuzes maken. Ze sturen het onderwijsleerproces mee aan.


Creativiteit

Onze aandacht voor creativiteit laat ons toe de filters van de leerlingen breed open te zetten. We maken ze vatbaar voor diverse prikkels, die ze op hun beurt dankzij de input van experten in diverse kunstdomeinen (beeld, woord, muziek, dans en theater) verder verwerken en hen weer een stap verder brengen in hun leerproces. Anderzijds stimuleren we hen ook tot het outside the box denken. Flexibel omgaan met problemen of uitdagingen, deze bestuderen vanuit diverse perspectieven, het zijn vaardigheden die vandaag de dag onontbeerlijk zijn op de arbeidsmarkt.