Het onderwijs start bij de leefwereld en de eigen ervaringen van de leerlingen. Hun eigen leefwereld zit boordevol uitdagingen, nodigt uit om te onderzoeken en te experimenteren en vormt zo de basis voor gemotiveerd leren. Deze aanpak zorgt voor een vanzelfsprekende betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt. Zowel bij de leerling als bij de ouders kijken we naar de relatie tot de klas en naar de relatie tot de school in het algemeen. In de tekst hieronder wordt beschreven hoe deze algemene principes van de freinetpedagogie concreet gerealiseerd worden in de TintelStroom.

De Zuid-Franse dorpsonderwijzer Celestin Freinet (1896-1966) was de bezieler van een fundamentele onderwijsvernieuwing. Gestoeld vanuit de basis, met werkvormen die een volledig nieuwe klaspraktijk mogelijk maakten. Zijn ideeën vonden ook in het buitenland weerklank en zo ontstond een internationale freinetbeweging. Middenschool TintelStroom werkt volgens deze springlevende en actuele freinetpedagogie.

Bij het leren wordt er vertrokken van de interesses en ervaringen van de leerlingen zelf. De leerstof wordt gekoppeld aan activiteiten die de leerlingen, in de mate van het mogelijke, zelf kiezen en plannen. Deze benadering heeft onder meer als groot voordeel dat de leerlingen meer zin hebben om te leren, dat het hen minder moeite kost om te leren en dat ze de verworven informatie langer onthouden.

In MS TintelStroom worden leerlingen aangespoord om zelfstandig en taakgericht te werken. De nadruk ligt op het leerproces en niet op de individuele prestatie. Ook de samenwerking in groepsverband is van groot belang. Bij het plannen van het werk, het maken van afspraken, het oplossen van problemen, is iedereen betrokken. Leren is met andere woorden een sociaal gebeuren.

In Middenschool TintelStroom willen we de brug slaan tussen het basisonderwijs en de tweede graad van het secundair onderwijs waar leerlingen hun studiekeuze moeten maken. In de eerste graad zullen we op verschillende manieren de overgang faciliteren zodat de leerlingen de nodige inhoudelijke bagage én de juiste studiehouding- en methode hebben om in het eerste leerjaar van de tweede graad een gerichte studiekeuze te maken.

MS de TintelStroom als leer- en leefgemeenschap

Op eigen wijze eigentijds

De TintelStroom wil op een hedendaagse manier de freinetpedagogie in al zijn aspecten waarmaken door kwaliteitsvol onderwijs te bieden in een boeiende en creatieve omgeving. Onder onze vleugels laten we leerlingen opgroeien tot kritische, zelfstandige en creatieve wereldburgers.
Bij de concrete uitbouw van ons project blijven we trouw aan de originele invarianten van Célestin Freinet. We geven er graag een hedendaagse toets aan door de freinettechnieken op een doordachte wijze te actualiseren, aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en aan de pedagogieën en methodieken van elk vak die vereist zijn om het nodige niveau te behalen.

Brede school

Inbedding in de (brede) leefgemeenschap is een absolute prioriteit. Daardoor kunnen leerlingen zich blijvend ontplooien als sociaal bewuste, empathische, maar ook kritische jonge burgers, deel uitmakend van zowel de eigen klas- en schoolgroep als van de bredere maatschappelijke context. De leerlingen treden dan ook regelmatig actief naar buiten. Voor de TintelStroom gaat kwalitatief onderwijs veel verder dan de schoolmuren.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving is voor ons een essentieel uitgangspunt.

Begeleidend onderwijs

De leerkracht in de TintelStroom is een begeleider die tussen de leerlingen staat, hen nieuwsgierig maakt, kansen biedt, hen de weg toont en de juiste vragen leert stellen, hen helpt structureren en samen met hen op (onder)zoek gaat. Het zijn stuk voor stuk deskundigen in hun vakgebieden. Ze weten hoe ze leerlingen kunnen inspireren en hoe ze hen de leerstof op een adequate manier aan kunnen brengen zodat die tastbaar en actueel wordt. Het TtS-team bestaat uit een kleine groep kernleerkrachten en vakleerkrachten.

Kwaliteitsvol onderwijs

De TintelStroom wil uitsluitend kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden. De volgende aspecten dragen daartoe bij.

  • De kernleerkrachten zijn in de eerste plaats expert in hun vak(ken). De inhoudelijke invulling is daardoor gegarandeerd conform de leerplannen.
  • De TtS-leerkrachten vormen één team. Door de relatief kleine schaal van de TtS en de algemene visie zijn intens overleg en het afstemmen op elkaar essentieel. Daardoor kan samen gewaakt worden over de plan- en studielast van de leerlingen.
  • Het TtS-team zet sterk in op zinvol onderwijs. Zelfstandig plannen en leren, bewuste verwerking van leerstof en kritisch denkvermogen zijn daarbij cruciaal.
  • De didactiek, het leerproces en de manier van evalueren zijn uitsluitend afhankelijk van de leerinhoud. Loutere reproductie kan (en moet) daarom binnen eenzelfde vak perfect naast inzichtverwerving en andere (bredere) competenties staan.
  • Door te kiezen voor kernleerkrachten in plaats van enkel vakleerkrachten is kruisbestuiving tussen verschillende vakken mogelijk. Leerinhouden kunnen op die manier organisch aan elkaar gekoppeld worden, met beter, meer gefundeerd leerproces tot gevolg.

Door vanuit eenzelfde visie kwaliteitsvol en zinvol onderwijs te combineren met enkele specifieke eigenheden van het middelbaar onderwijs (verschillende leerkrachten, nieuwe vakken, andere evaluatievormen, studiekeuze, …) biedt de TintelStroom het beste van twee werelden aan. Net daarom is de TintelStroom de ideale tussenstap van het lager onderwijs naar de tweede graad van het middelbaar onderwijs.

Coöperatieve school

De TintelStroom is een coöperatieve leef- en werkgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders ernstig worden genomen en samen verantwoordelijkheid dragen. De opvoedkundige relatie tussen leerkracht en leerlingen berust op wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
Leerlingen krijgen volop de kans om verantwoordelijkheid te nemen, een eigen mening te vertolken en elkaar waar mogelijk te helpen. We leren van en met elkaar.

Duurzame school

We streven naar aan duurzame leefgemeenschap; beperken van afval, bewust omgaan met energie, gebruik van duurzame materialen, oog voor een gezonde leeromgeving,…

Samen is beter

Leerlingen en leerkrachten bouwen samen aan een mooie schoolgemeenschap. De democratie van morgen wordt voorbereid door een democratie op school. De kringgesprekken waar niet alleen gepraat maar ook actief geluisterd wordt is een vaste waarde in de TintelStroom.

Klasvergadering

Enkele keren per jaar worden er klasvergaderingen georganiseerd voor de ouders. Hierop wordt de algemene werking van de klas besproken.

De leerling en zijn/haar beleving staan centraal

Leerstof en/of vaardigheden worden in de mate van het mogelijke steeds zo concreet en actief mogelijk uitgewerkt. Het opzetten van allerhande onderzoeken, projecten en didactische uitstappen zal aangemoedigd worden, vaak over de vakgrenzen heen.

Engagement

Eenieder, zowel leerkrachten als ouders én leerlingen, verbindt er zich toe actief mee te werken aan een klimaat waarbinnen we deze visie kunnen waarmaken.
Voor de praktische en organisatorische ondersteuning bij de realisatie van projecten willen we graag een beroep doen op het engagement van ouders.