In het eerste en tweede leerjaar bieden we aan de leerlingen een brede basisvorming. De leerlingen hebben 32 lesuren van 50 minuten per week les maar de week wordt niet georganiseerd op de ‘traditionele’ manier. Bij de start van de week ontvangen de leerlingen de weekoverzichten van de leerkrachten. De weekoverzichten geven een overzicht van de leerstof die aan bod zal komen en de evaluaties die worden afgenomen. We werken in de TintelStroom niet met lesuren van 50 minuten per vak maar plannen de week op een zinvolle manier in.

In MS de TintelStroom bieden we zinvol onderwijs aan. In functie van de leerplandoelen zal er gekozen worden voor:
1. kennisoverdracht / instructie
(voor het aanbrengen van feiten, algoritmen, strategieën,…)
2. kennisconstructie
(wanneer leerlingen, samen met klasgenoten, inzichten kunnen opbouwen en eigenhandig kennis kunnen construeren)

Volgende elementaire principes zijn voor ons de sleutel voor zinvol onderwijs:

• organiseren van kringmomenten;
• beperkt aantal kernleerkrachten per klasgroep;
• vakleerkrachten kaderen hun lesinhouden en werken vakoverschrijdend projecten uit;
• creëren van een stimulerende klasomgeving;
• zinvolle evaluatie.

Een lesweek in MS TintelStroom

Een lesweek in MS TintelStroom zal zo georganiseerd worden dat we een maximaal leerrendement verkrijgen.

Leerlingen evaluatie

Iedere vakleraar zal bij het begin van het schooljaar, tijdens de startvergadering, aan de ouders en leerlingen meedelen op welke manier hij/zij zal evalueren en rapporteren.

In MS de TintelStroom hanteren we volgende basisprincipes voor de evaluatie van onze leerlingen:
• we hebben aandacht voor proces- én productevaluatie;
• manier van testing is volledig afhankelijk van de aangeboden leerstof: reproductie zal op een andere manier getraind en geëvalueerd worden dan bredere, vaak meer inzichtelijke competenties;
• leerinhouden die zich lenen tot het afnemen van examens worden geëxamineerd (vakleraren maken deze selectie op basis van hun leerplandoelen);
• een leerling evalueren is een zaak van het volledige team, we willen een algemeen beeld van onze leerlingen geven (waar staat uw kind?);
• meetbare leerinhouden worden in cijfers uitgedrukt, de punten dienen ter ondersteuning en staving van de eindevaluatie door de kern- en vakleerkrachten;
• wij maken nooit een vergelijking van scores binnen de klasgroep;
• …